Απίκος Ν. – Κυριαζής Ε. Ο.Ε.
Λ. Καραμανλή 50
Ανάβυσσος Ελλάδα
Τηλέφωνο: 22 91 0 37 544